Thông tư 48 Bộ Y Tế về báo cáo bệnh truyền nhiễm

Thứ tư, 19 Tháng 6 2013 04:00

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm như sau: